• 0 (262) 373 43 15

  info@ibrahimoglu.com.tr

 • 0 (262) 373 43 16

  info@ibrahimoglu.com.tr

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AMAÇ

Firmamızda yapılan her türlü imalat ya da faaliyette yapılacak işin özelliğine göre çevre üzerine olabilecek etkileri belirlemek ve bu etkilerin bertarafı veya etki derecesinin en aza indirilmesine yönelik gerekli önlemleri alabilmek amacıyla yapılacak çalışmalara ait gerekli düzenlemeleri oluşturmaktır.
KAPSAM

Şirket politikası olarak belirlenen sorumluluklara ve Çevre Mevzuatına uygunluğunun sağlanması için, değişikliklerin takip edilerek ÇYS güncelliğinin korunmasını sağlamaktır.

Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi ve Tüm Çalışanlar

Çevre Boyutu: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

Çevre Etkisi: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

Yasal Şartlar: Çevre ile ilgili izinler, yönetmelikler, tebliğiler, resmi gazeteler, çevre mevzuatına uyum.

Diğer Şartlar: FİRMA politikası, taahhütleri, amaç ve hedefleri, dâhili ve haricisözleşmeler.       

UYGULAMA

Yönetim Temsilcisi; Çevre Mevzuatı ve Çevre ile ilgili yasalara ait değerlendirmeleri ve çevresel risklerin olasılığının değerlendirmelerini göz önüne alarak Çevresel Faaliyetler ve firmaya ait çevresel unsurları belirler. Yapılan faaliyetler dikkate alınarak koordinatör ve çevre yönetim temsilcisi tarafından ilgili çalışanlara birlikte çevre boyutları belirlenir.

Oluşturulan çevre boyutları listesine göre çevresel etkiler belirlenir.

Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenen firma çevresel unsurları Genel Müdür’ünün onayına sunulur. Genel Müdür onaylarsa, çevresel etkilerin değerlendirilmesi; firma Çevre Politikasına, önemli çevresel unsurlara, önemli çevresel unsurların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler temel alınarak hazırlanır.

Faaliyetler

Göz önüne alınan faaliyetler;

 • Üretim faaliyetleri,
 • Satın alma, tedarikçiler,
 • Malzeme, mamul ve atık depolama,
 • Taşıma ve nakliye,
 • Testler ve kalite kontrol,
 • Bakım,
 • Dış iletişim sonucunda alınan bilgiler, haberler
 • Ofis faaliyetleri

Çevre Boyutları

Çevre boyutları gözden geçirilirken aşağıda açıklanan konular göz önünde bulundurulur;

Havaya Atıklar,

 • Toz, Duman
 • Çözücü organik malzemeler (tiner, aseton vb.),

Suya Atıklar,

 • Kanalizasyon ,
 • Kanalizasyona verilmeyecek atıklar. .

Toprak Kirliliği

 • Yer altı sularının kirliliği yol açma,
 • Toprağın niteliğinin bozulması ,

Hammadde Ve Kaynakların Kullanımı

 • Yardımcı malzemeler (yağlar, temizleyiciler),
 • Ambalaj Malzemeleri,
 • Su Tüketimi, Enerji tüketimi
 • Nakliyede Kullanılan Yakıt,

Atıklar

 • Tehlikeli atıklar (Tehlikeli atık yönetmeliği),
 • Katı tehlikesiz atıklar (Katı atık yönetmeliği),
 • Atıkların depolanması ve taşınması.

İstenmeyen Etkiler

 • Gürültü (Gürültü yönetmeliği),
 • Titreşim,
 • Temizlik ve Düzen.

Çevre Boyutlarını Gözden Geçirme

 • Çevre Boyutları (Çevresel Etki Değerlendirme Formu);
 • Daha önce olmuş çevre ile ilgili kazalar, şikayetlerin incelenmesi,
 • Mevzuat a uygunluk,
 • Uygulanmakta olan yöntemler,
 • Faaliyetlerin etkisinin önemi (İş Akışı ve Yerleşim Planı, Kimyasal Malzemeler için güvenlik bilgi formları),
 • Üçüncü taraf denetimleri,
 • Çevre ile ilgili kamu Kurumlarının denetimleri ve sonuçları,açılarından gözden geçirilerek Çevre Kurulu tarafından değerlendirilir.